POCKET-WIF-GDN-BLUE-DEC2020
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service)
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาต (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ของคนต่างด้าวสามารถทำได้โดยให้บริษัทนิติบุคคลท้องถิ่นทั่วไปดำเนินการยื่นคำร้องที่กระทรวงแรงงานหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรืออีกวิธีหนึ่งคือการยื่นคำร้อง ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) การยื่นคำร้องโดยบริษัทนิติบุคคลท้องถิ่นทั่วไปมีการอธิบายไว้แล้วในแต่ละหัวข้อ ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service เป็นหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษโดยรวมสำนักงานย่อยของกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถยื่นคำร้องและอนุมัติ ใบอนุญาต (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ของคนต่างด้าวได้แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ในกรณีของบริษัททั่วไป ตามปกติแล้วต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลแต่ละแห่ง แต่ในกรณียื่นคำร้องที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service ท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องใหม่ ต่ออายุ และขยายระยะเวลาสำหรับ ใบอนุญาต (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ได้ กล่าวคือ ท่านสามารถดำเนินขั้นตอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้ ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service แห่งนี้ บริการพิเศษของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) นี้ไม่สามารถให้บริการได้กับทุกบริษัท โดยจะให้บริการเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องบางบริษัทเท่านั้น บริษัทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักคือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) บริษัท สำนักงานตัวแทน และสาขา ฯลฯ ที่มีทุนโอนหรือมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

เราได้อธิบายรายละเอียดโดยสังเขปของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service ไปแล้ว ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับ “ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI” ซึ่งถือเป็นบริษัทในกลุ่มเป้าหมาย
BOI (Board of Investment), คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนของไทย หากท่านเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษหลากหลาย มีมาตรการพิเศษเกี่ยวกับสิทธิและสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น ภาษีนำเข้า ภาษีนิติบุคคล ฯลฯ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ ตามที่อธิบายไว้ “ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service)” ท่านยังสามารถใช้สิทธิพิเศษสำหรับการดำเนินขั้นเพื่อขอ ใบอนุญาต (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ได้อีกด้วย


ด้านล่างนี้คือธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมถึงผู้ขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) ตัวอย่างวิธีการและเอกสารสำหรับการยื่นของ
ใบอนุญาต (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า)


“ONE STOP SERVICE” ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า)
※รายการด้านล่างเป็นรายการเอกสารสำคัญทั่วไป ทั้งนี้อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการด้านล่าง ขึ้นอยู่กับเนื้อหาธุรกิจและประวัติการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำร้อง

ขั้นตอน ระยะเวลา รายการอ้างอิง

การเดินทางเข้าประเทศไทย

ออกใบอนุญาตพำนักระยะเวลา 90 วันที่สนามบิน

※การขอวีซ่าประเภททำงานชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) นอกประเทศไทย

STEP①
การยื่นขออนุมัติตำแหน่ง
ประมาณ 5 วัน

หากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ต้องการจ้างงานคนต่างด้าว ต้องยื่นชื่อตำแหน่งที่จะรับเข้าทำงานและเนื้อหาธุรกิจต่อ BOI เพื่อขอการอนุมัติ การยื่นคำขอทั้งหมดดำเนินการแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

≪STEP① การยื่นขออนุมัติตำแหน่งและเอกสารสำหรับการยื่น≫

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ของธุรกิจ : ฉบับสำเนาไม่เกิน 6 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : ฉบับสำเนาไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาแผนผังองค์กร
 • แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • งบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) : ปีล่าสุด
STEP②
การยื่นขออนุมัติบุคคล
ประมาณ 3 วัน

ยื่นและขออนุมัติด้วยชื่อจริงและนามสกุลจริงของคนต่างด้าวสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติใน STEP ①

≪STEP② การยื่นขออนุมัติบุคคลและเอกสารสำหรับการยื่น≫

 1. ★หนังสือเดินทาง (Non-Immigrant Visa “B”)
 2. ★ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. ★ใบรับรองประวัติการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. ★รูปถ่าย
การออกหนังสือรับรองโดย BOI เมื่อได้รับการอนุมัติ ทาง BOI จะออกหนังสือรับรองไปยังกระทรวงแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หนังสือรับรองนี้จะระบุชื่อบุคคล ชื่อตำแหน่ง และระยะเวลาสิ้นสุดการอนุมัติ
การยื่นคำร้องและรับ ใบอนุญาต (Work Permit) และวีซ่าพำนัก 1 วัน

นำหนังสือรับรองจาก BOI ไปที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) เพื่อยื่นคำร้องและขอรับ Work Permit (ใบอนุญาตทำงาน) และใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุมัติของใบอนุญาตทั้งสองประเทศจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของ BOI ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุมัติของใบอนุญาตทั้งสองประเภทจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองจาก BOI ทั้งนี้อาจออกให้เป็นระยะเวลานาน 2 ปีขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ต้องยื่นคำร้องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองโดย BOI ท่านสามารถยื่นและขอรับใบอนุญาตกลับเข้าประเทศในวันเดียวกันได้

≪เอกสารที่จำเป็น≫

 • หนังสือรับรองจาก BOI
 • ★หนังสือเดินทางตัวจริงและฉบับสำเนา
การรรายงาน 90 วัน (การรายงานที่พักอาศัย 1 วัน ผู้ที่พำนักอยู่เกิน 90 วันต้องรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุก 90 วัน


 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องได้รับการรับรองจากบริษัท
 • สำหรับเอกสารที่มีเครื่องหมาย ★ กำกับอยู่ด้านหน้า ผู้ยื่นคำร้องต้องจัดเตรียมด้วยตัวเอง
 • อาจต้องยื่นบัตรส่งเสริมการลงทุนและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ BOI ตามแต่กรณี
 • เนื่องจาก BOI เน้นให้ความสำคัญกับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมีบางตำแหน่งงานที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดย BOI (เช่น ผู้ช่วย ตำแหน่งงานด้านบัญชี ฯลฯ) นอกจากนี้ จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งงานและรายละเอียดงานของผู้ยื่นคำร้อง โดยหลักการแล้วต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในประเภทธุรกิจหรือตำแหน่งงานที่เทียบเท่า
 • ในกรณีที่ต่ออายุให้ใช้เอกสารเหมือนกับข้างต้น

※การยื่นขอวีซ่าประเภทผู้ติดตาม (Non-Immigrant Visa “O”) สำหรับคู่สมรสและครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การยื่นคำร้องต่อ BOI ผ่านระบบออนไลน์

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย (3cm x 4cm) จำนวน 1 ใบ
 • โปรดเตรียมหนังสือรับรองครอบครัว・ตัวจริงและสำเนา・รับคำร้องที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตามสำเนาทะเบียนครอบครัวที่ออกในประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และต้องมีตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย

การยื่นคำร้องและขอรับใบอนุญาตพำนัก (วีซ่า) ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service)

 • หนังสือรับรองจาก BOI
 • หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องและคู่สมรส (สามี) รวมทั้งฉบับสำเนา
 • ใบอนุญาตทำงานของคู่สมรส (สามี) ตัวจริงและฉบับสำเนา

 • เมื่อออกจากงานหรือเดินทางกลับประเทศ โปรดแจ้งต่อ BOI ล่วงหน้าอย่างงน้อย 15 วัน เพื่อขอจดหมายจาก BOI จากนั้นจึงดำเนินขั้นตอนทั่วไปเพื่อขอออกจากงานและเดินทางกลับประเทศ