POCKET-WIF-GDN-BLUE-DEC2020
ข้อมูลวีซ่าของแต่ละประเทศ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่า

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวของท่านเอง เช่น การตรวจสอบว่าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านหมดอายุหรือไม่
การรับหนังสือเดินทางหรือวีซ่า และการฉีดวัคซีนป้องกัน ฯลฯ ตามคำแนะนำจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ด้วยตัวของท่านเองเพื่อให้ออกเดินทางได้อย่างวางใจ


◎ การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

 • โปรดตรวสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัทอย่างเช่น “หนังสือยืนยันการจอง” หรือ “เอกสารกำหนดการเดินทาง” ฯลฯ ว่าชื่อของท่าน (ภาษาอังกฤษ) ตรงกับชื่อบนหนังสือเดินทางหรือไม่ หรือระบุเพศถูกต้องหรือไม่
 • หากชื่อของท่านมีตัวอักษรแตกต่างจากในหนังสือเดินทางแม้เพียงตัวเดียว หรือระบุเพศผิด ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ (ในกรณีนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น)

◎ อายุหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่และวีซ่า

 • อายุหนังสือเดินทางที่เหลืออยู่ขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านต้องการเดินทางโปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือตามข้อกำหนดของประเทศที่ท่านกำลังจะเดินทางไปในครั้งนี้หรือไม่
 • หากหนังสือเดินทางของท่านมีอายุเหลือไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ (ในกรณีนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น)
  ในกรณีที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานไม่เพียงพอ ท่านต้องยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ล่วงหน้า โปรดตรวจสอบล่วงหน้าเนื่องจากต้องใช้เวลาหลายวันในการยื่นเรื่องและขอรับหนังสือเดินทาง
 • ในบางกรณีหนังสือเดินทางอาจต้องมีอายุเหลือตามข้อกำหนดของประเทศอื่น ๆ ด้วย
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทางการต่อเครื่องในเที่ยวบินของท่าน นอกจากนี้ เส้นทางของเที่ยวบินที่กำหนดไว้ก่อนออกเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การประท้วงหยุดงานของสายการบินและการระงับเที่ยวบิน เป็นต้น ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านเตรียมหนังสือหนังเดินทางที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย “6 เดือน ณ วันที่ออกเดินทาง + จำนวนวันที่เข้าพำนัก”
 • การเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้วีซ่าขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปหากท่านต้องใช้วีซ่าสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีวีซ่าแล้ว
  (หรือมีแผนที่จะขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง)
 • หากไม่มีวีซ่าที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้าประเทศ ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้
  (ในกรณีนี้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น) ยกเว้นประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอวีซ่าได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ ท่านต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทางในกรณีที่จำเป็นต้องขอวีซ่าของประเทศปลายทางล่วงหน้า โปรดตรวจสอบล่วงหน้าเนื่องจากต้องใช้เวลาหลายวันในการยื่นเรื่องและขอรับวีซ่า
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอายุคงเหลือของหนังสือเดินทางและวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตประจำประเทศญี่ปุ่น และเว็บไซต์ของสายการบิน


รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า (สำหรับผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่น)

◎ รายชื่อประเทศที่ต้องขอหรือไม่ต้องขอวีซ่า

 • เงื่อนไขนี้สำหรับผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่นและถือหนังสือเดินทางทั่วไป
 • สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นของวีซ่า เป็นการให้ข้อมูลตามสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งมิได้เป็นการรับประกันรายละเอียดดังกล่าวในอนาคต
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับความจำเป็นของวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับสถานทูตด้วยตนเองก่อนออกเดินทาง
 • การระบุข้อมูลต่าง ๆ แม้แต่ในกรณีที่ไม่ต้องขอวีซ่า เช่น ข้อมูลของท่าน (ประเภทของหนังสือเดินทาง ชนิดอ่านด้วยเครื่องได้หรือชนิดที่ไม่สามารถอ่านด้วยเครื่องได้ และสถานที่ออกเอกสาร) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง สัญชาติ และสถานภาพการพำนัก
 • ตามข้อกำหนดเบื้องต้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศโดยการตรวจสอบของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางเนื่องจาก “ท่านถือตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สาม” เป็นต้น
 • หากพำนักอยู่ในประเทศโดยไม่มีวีซ่า โดยหลักการแล้วท่านต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับหรือตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศที่สาม ณ ตอนที่เดินทางเข้าประเทศ

▼ ประเทศในเอเชียที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2016)


ชื่อประเทศ
(ตามลำดับอักษร)
จำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หมายเหตุ อายุหนังสือเดินทาง
ที่เหลืออยู่
หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้บนหนังสือเดินทาง
อินเดีย ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า สามารถขอวีซ่าแบบมีเงื่อนไขเมื่อเดินทางถึงประเทศได้เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
ระยะเวลาที่สามารถพำนักได้ของวีซ่าท่องเที่ยวจะกำหนดโดยสำนักตรวจคนเข้าเมือง ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับ (E-Ticket)
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนยื่นขอวีซ่า
หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 2 หน้าขึ้นไป
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สามารถยื่นขอวีซ่าโดยเสียค่าธรรมเนียม (US$35) ได้ที่สนามบินหลักติดทะเลเมื่อเดินทางถึงประเทศ สำหรับการพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไม่เกิน 30 วัน หากมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ต้องยื่นขอวีซ่าทำงานล่วงหน้า
สำหรับการท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน สามารถพำนักได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางเข้าประเทศจากสนามบินบางแห่ง (จาการ์ตา เดนปาซาร์ สุราบายา เมดาน และเกาะบาตัม) การเดินทางเข้าประเทศจากสนามบินอื่นจำเป็นต้องขอวีซ่า
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งานติดต่อกัน 3 หน้าขึ้นไป
ราชอาณาจักรกัมพูชา ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า (สามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน) มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 1 หน้าขึ้นไป
สาธารณรัฐสิงคโปร์ × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อท่องเที่ยว ธุรกิจ การทูต และงานทางราชการสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
ต้องมีตั๋วเครื่องบินที่สำรองไว้แล้วสำหรับเดินทางออกนอกประเทศ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพำนักที่เพียงพอ และมีวีซ่าของประเทศที่จะเดินทางไปเยือนถัดไป (ในกรณีที่จำเป็น)
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา
ต้องลงทะเบียน ETA เพื่อการท่องเที่ยว (สามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน)
ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าในกรณีของการเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโคลัมโบหรือการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับโดยไม่มีการพำนักค้างคืน
ต้องมีตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับที่สำรองเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนเดินทางเข้าประเทศ
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
(ในกรณีของ ETA)
ราชอาณาจักรไทย ต้องใช้วีซ่าสำหรับเดินทางเพื่อธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าเฉพาะการพำนักเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (การเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ⇒พำนักไม่เกิน 30 วัน เดินทางเข้าประเทศทางบก⇒พำนักไม่เกิน 15 วัน) ต้องมีตั๋วเครื่องบินที่สำรองเรียบร้อยแล้วสำหรับเดินทางออกนอกประเทศ รวมถึงเงินสดมูลค่าเทียบเท่า 10,000 บาทต่อคน มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
เกาหลีใต้ × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 90 วัน ต้องมีตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับที่สำรองเรียบร้อยแล้ว
ต้องมีวีซ่าในกรณีของการเดินทางเพื่อทำงานหรือกิจกรรมทางการค้า
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
ไต้หวัน × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 90 คืน 91 วัน
ต้องมีตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับที่สำรองเรียบร้อยแล้ว หรือมีตั๋วเครื่องบินที่สำรองไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่สาม
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
จีน × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 15 วัน ควรมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนตอนเดินทางเข้าประเทศ
เนปาล ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ในกรณีของการเดินทางเพื่อธุรกิจ ให้ขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวแบบมัลติเพิล 15 วัน แล้วเปลี่ยนวีซ่าที่สำนักตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลเนปาลในเมืองกาฐมาณฑุ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนยื่นขอวีซ่า
สาธารณะรัฐอิสลามปากีสถาน ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 3 หน้าขึ้นไป
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 30 วัน
ต้องมีตั๋ว (โดยสาร) เครื่องบิน (บัตรโดยสารซึ่งไม่ได้ระบุวันเดินทางไม่สามารถใช้ได้) สำหรับเดินทางออกนอกประเทศ
หากท่านอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์และเดินทางเข้าประเทศเพียงลำพังหรือเดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดา ต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติม
6 เดือนตอนเดินทางเข้าประเทศ+ระยะเวลาพำนักเป็นอย่างน้อย หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 2 หน้าขึ้นไป
ราชอาณาจักรภูฏาน ขอรับใบอนุญาตเข้าประเทศโดยบริษัททัวร์ที่จัดทริปท่องเที่ยวภูฏานล่วงหน้า
วีซ่าจะออกให้เมื่อเดินทางเข้าประเทศ
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนยื่นขอวีซ่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม × ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจไม่เกิน 15 วัน
ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับที่สำรองไว้เรียบร้อยแล้วหรือตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศที่สาม
ต้องผ่านระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันหลังจากวันที่เดินทางออกจากเวียดนามครั้งสุดท้าย
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางออกนอกประเทศ
หน่วยปกครองพิเศษ ฮ่องกง × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อท่องเที่ยว ธุรกิจทั่วไป การทูต และงานทางราชการสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
ต้องมีตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารสำหรับเดินทางออกนอกประเทศ
ในกรณีที่พำนักไม่เกิน 1 เดือน ต้องมีอายุเหลือ 1 เดือนตอนเดินทางเข้าประเทศ + ระยะเวลาพำนักเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่พำนักเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือนตอนเดินทางเข้าประเทศ
หน่วยปกครองพิเศษ มาเก๊า × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อท่องเที่ยว ธุรกิจทั่วไป การทูต และงานทางราชการสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่พำนักไม่เกิน 30 วัน ต้องมีอายุเหลือ 30 วันตอนเดินทางเข้าประเทศ +ระยะเวลาพำนักเป็นอย่างน้อย ในกรณีที่พำนักเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือนตอนเดินทางเข้าประเทศ
มาเลเซีย × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อท่องเที่ยว ธุรกิจ(การเจรจาธุรกิจ การประชุม และการสังเกตการณ์) การทูต และงานทางราชการสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต้องมีตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 2 หน้าขึ้นไป
สหพันธ์สาธารณรัฐเมียนมาร์ ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า วีซ่าบางประเภทสามารถยื่นขอได้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 30 วัน ท่านจะได้รับการออกใบอนุญาตพำนักเป็นระยะเวลา 30 วันที่สนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับเอกสารยืนยันการจองโรงแรม หรือหลักฐานแสดงความสามารถในการชำระค่าที่พัก US$15 ต่อวันเป็นอย่างน้อย (เงินสดและเครดิตการ์ด ฯลฯ) ในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศจากภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของไข้เหลือง ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง มีอายุเหลือจนถึงเดินทางกลับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว × ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าหากเป็นการพำนักเพื่อท่องเที่ยวหรือธุรกิจไม่เกิน 14 คืน 15 วัน มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปตอนเดินทางเข้าประเทศ หน้าวีซ่าที่ไม่ได้ใช้งาน 2 หน้าขึ้นไป

 • เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศจุดหมายปลายทางด้วยตัวท่านเอง
 • โปรดทราบว่าบริษัทของเรามิได้รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ และเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางเข้าออกประเทศ