POCKET-WIF-GDN-BLUE-DEC2020
ประเภทของวีซ่า
รายการต่อไปนี้คือวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

วีซ่าเข้าประเทศ ประเภท
ของวีซ่า
หมวดหมู่วีซ่า ระยะอนุญาต รายละเอียด
NO VISA (ยกเว้นวีซ่า) No Visa - ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน NO VISA (ยกเว้นวีซ่า) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ฯลฯ เงื่อนไขคือท่านต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ ตอนเดินทางเข้าประเทศ และมีตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางจากราชอาณาจักรไทยไปยังประเทศถัดไป สำหรับวีซ่าพำนักจะมีการออกใบอนุญาตพำนักสูงสุดไม่เกิน 30 วันเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ (แตกต่างกับกรณีที่เดินทางเข้ามาในประเทศทางบก) ท่านสามารถยื่นขอขยายระยะอนุญาตได้ไม่เกิน 30 วันหลังจาก
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีหลายกรณีที่ “เดินทางออกนอกประเทศซ้ำ ๆ โดยใช้ NO VISA” ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ในกรณีนี้ท่านอาจถูก “ปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย” ได้เมื่อเดินทางเข้าประเทศ โปรดยื่นขอวีซ่าที่ได้รับอนุญาตเทียบเท่าก่อนเดินทางเข้าประเทศเสมอ ยกเว้นเพื่อการท่องเที่ยว
วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa - ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน วีซ่าการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่วางแผนจะพำนักมากกว่า 30 วันขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ฯลฯ ท่านสามารถยื่นขอขยายระยะอนุญาตได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
วีซ่าสำหรับธุรกิจและทำงาน Non-Immigrant Visa B ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน วีซ่าเข้าประเทศในกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน (กรณีที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานเป็นพนักงานประจำ ฯลฯ หรือกรณีที่เดินทางมาราชอาณาจักรไทยเพื่อธุรกิจ)มีการออกใบอนุญาตพำนักสูงสุดไม่เกิน 90 วันเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และในระหว่างที่พำนักอยู่ ท่านสามารถยื่นขอการขยายระยะเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) หลังจากนั้นสามารถต่ออายุหรือขยายระยะอนุญาตได้ทุก ๆ ปี หากประสงค์จะทำงานที่ประเทศไทย ท่านต้องมีวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน โปรดยื่นและขอใบอนุญาตทำงานก่อนเสมอ
วีซ่าวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ Non-Immigrant Visa ED ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ED วีซ่าเป็นวีซ่าเข้าประเทศที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อหรือเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาไทย สำหรับการขยายระยะเวลาพำนักหลังเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามกฎทั่วไป ท่านสามารถขยายได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับการเข้าเรียน แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุหรือขยายระยะอนุญาตได้ทุก ๆ ปี ในกรณีของโรงเรียนสอนภาษาต้องขยายเวลาทุก 3 เดือน
วีซ่าสำหรับคู่สมรสและผู้ติดตาม Non-Immigrant Visa O ระยะเวลาพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน วีซ่าผู้ติดตาม (วีซ่ารหัส O) ใช้ในกรณีที่ครอบครัวของคนต่างด้าวอาศัยอยู่ร่วมกับคนต่างด้าวที่เดินทางมาทำงานในราชอาณาจักรไทย (หัวหน้าครอบครัว) สำหรับการขยายระยะเวลาพำนักหลังเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาอนุญาตให้พำนักจะเทียบเท่ากับหัวหน้าครอบครัว
ซ่าสำหรับคู่สมรสชาวไทย Non-Immigrant Visa O - วีซ่าเข้าราชอาณาจักรไทยสำหรับคู่สมรสและผู้ติดตามชาวไทย
วีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาว Non-Immigrant Visa O-A - วีซ่าพิเศษสำหรับคนต่างด้าวที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงาน เมื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ท่านจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุและขยายระยะเวลาได้ปีละหนึ่งครั้ง สามารถขอวีซ่าได้ที่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่น