การให้ความช่วยเหลือของศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น(JMD Thailand)
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในสถานพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบัน เราได้มีเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้
 • รายละเอียดการให้บริการของ JMD
มีเจ้าหน้าที่ล่ามทางการแพทย์ให้บริการประจำ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารขณะทำการตรวจรักษา
 • เราจัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น JMD ในโรงพยาบาลและคลินิก โดยมีเจ้าหน้าที่ล่ามทางการแพทย์ให้บริการประจำเพื่อทำหน้าที่แปลระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
 • มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยดูแลทุกอย่างตั้งแต่การรับโทรศัพท์ ไปจนถึงให้ความช่วยเหลือด้านล่ามขณะตรวจรักษา ใบสั่งยา และการเงิน
 • รายละเอียดการให้บริการของ JMD
บริการชำระค่ารักษาพยาบาลแบบไม่ใช้เงินสด
เรามีบริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดสำหรับผู้ป่วยที่มีประกันการเดินทางไปต่างประเทศของญี่ปุ่น
 • หากผู้ป่วยมีประกันในต่างประเทศและการเจ็บป่วยของท่านได้รับการคุ้มครองโดยประกัน ท่านสามารถมอบหมายให้ JMD ดำเนินขั้นตอนเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันได้สำหรับส่วนที่สามารถจัดการได้ โดยท่านไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล (บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด)
 • สำหรับค่ารักษาและค่าใช้จ่ายในการเข้าพักที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองโดยประกันในต่างประเทศ ท่านอาจใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติและประกันสังคม ฯลฯ ที่ท่านเป็นผู้ประกันตนมาอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่น นอกจากนี้ เรายังจัดเตรียมและแปลเอกสาร (ภาษาราชการในท้องถิ่น ⇒ ภาษาญี่ปุ่น) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศจากประกันสุขภาพแห่งชาติและประกันสังคม เป็นต้น
 • รายละเอียดการให้บริการของ JMD
ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปกรุงเทพฯ ในกรณีฉุกเฉิน
 • เราให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบกและทางอากาศ (เฮลิคอปเตอร์) จากปราจีนบุรีไปยังพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าทางแพทย์ เช่น กรุงเทพฯ และศรีราชา ตามอาการของผู้ป่วย
 • มีแพทย์และพยาบาลที่คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจนถึงโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไปดูแลขั้นตอนการให้บริการของ JMD
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือท่านในการตรวจรักษา ใบสั่งยา และการเงินเป็นภาษาญี่ปุ่น
ขั้นตอนการให้บริการของ JMD

ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาว
ตรวจสอบผู้ป่วยกับทางบริษัทประกัน
(ยื่นขอการรักษาแบบไม่ใช้เงินสด)
บริการล่ามทางการแพทย์
และ
บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
ตัวแทนยื่นประกัน
หลังผู้ป่วยตรวจวินิจฉัยเสร็จสิ้น1. แผนกต้อนรับของ JMD
โปรดยื่นเอกสารต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์ของ JMD
 • หนังสือเดินทาง
 • กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้ที่มีประกัน (ฉบับจริง หรือ สำเนา หรือไฟล์ PDF เป็นต้น)
โปรดยืนยันกับบริษัทประกันภัยที่แผนกต้อนรับของ JMD และกรอกแบบฟอร์มของทางโรงพยาบาล

<สำหรับท่านที่มีประกันการเดินทางไปต่างประเทศ>
 • โปรดกรอกแบบฟอร์มสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน เจ้าหน้าที่ของ JMD จะเป็นผู้อธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว
 • จำเป็นต้องติดต่อยืนยันกับทางบริษัทประกัน ในการใช้บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
  ซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการอนุมัติ นอกจากนี้เราอาจขอให้ท่านสนทนากับผู้รับผิดชอบของบริษัทประกันเพื่อยืนยันตัวตนของท่านได้
 • ท่านอาจต้องแสดงหน้าที่มีตราประทับเข้าและออกนอกประเทศบนหนังสือเดินทางของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ท่านใช้


2. การตรวจวินิจฉัย

เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ เจ้าหน้าที่ของ JMD จะให้ความช่วยเหลือด้านล่ามทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของ JMD จะไปกับท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านล่ามทางการแพทย์ เมื่อท่านต้องเข้ารับการตรวจเลือด ตรวจเอกซเรย์ ให้น้ำเกลือผ่านทางเส้นเลือด และเย็บแผล

ให้บริการล่ามทางโทรศัพท์เมื่ออยู่นอกเวลาทำการของแผนกต้อนรับ JMD หรือในช่วงบ่ายวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


3. ใบสั่งยา
สั่งจ่ายยาในโรงพยาบาลหรือคลินิก เจ้าหน้าที่ของ JMD จะให้ความช่วยเหลือด้านล่ามเมื่อเภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา


4. การเงิน
ท่านสามารถชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
 • เงินสด (ชำระด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น)
 • บัตรเครดิต
  (บัตรที่สามารถใช้ได้ในโรงพยาบาลที่มีเคาน์เตอร์ของ JMD ตั้งอยู่จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล โปรดสอบถามรายละเอียดกับเคาน์เตอร์แต่ละแห่ง)
 • ชำระผ่าน QR Code
สำหรับท่านที่สามารถใช้บริการชำระเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสดจากบริษัทประกันของท่าน ท่านไม่ต้องชำระเงินในขั้นตอนนี้การใช้ประกัน
ประกันการเดินทางไปต่างประเทศที่สามารถใช้ได้
 • Sompo Japan Insurance Inc.
 • Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd
 • Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
 • Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited
 • AIG General Insurance Company, Ltd.
 • H.S. Insurance Co., Ltd.
 • JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
 • Asahi Fire and Marine Insurance Co., Ltd.
 • Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd.
※ท่านสามารถใช้ประกันอื่น ๆ ได้ โปรดสอบถามข้อมูลล่วงหน้าการใช้งานอื่น ๆ
ประกันการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับบัตรเครดิต

คุ้มครองอัตโนมัติ: สามารถใช้ประกันการเดินทางไปต่างประเทศได้เมื่อบัตรเครดิตยังไม่หมดอายุและต้องใช้ภายใน 90 วันหลังเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น
คุ้มครองเมื่อมีการใช้งานบัตร: สามารถใช้ประกันการเดินทางไปต่างประเทศได้เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

※สำหรับประกันของบัตรเครดิต อาจต้องใช้เวลาในการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่กับทางบริษัทบัตรเครดิต ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษํทบัตรเครดิตด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้บริการชำระแบบไม่ใช้เงินสดได้หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะมาโรงพยาบาล
※ในกรณีของการคุ้มครองเมื่อมีการใช้งานบัตร เงื่อนไขในการใช้ประกันการเดินทางต่างประเทศจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเครดิต
โปรดตรวจสอบล่วงหน้าด้วยตัวท่านเอง เพื่อให้สามารถรับบริการได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด


กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดได้
 • ประกันสุขภาพแห่งชาติ / ประกันสังคม


กรณีที่ไม่สามารถใช้ประกันการเดินทางต่างประเทศได้
 • การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้นสัญญาประกัน
 • การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกิน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุและวันที่ตรวจวินิจฉัยครั้งแรก
 • ทันตกรรม (เงื่อนไขขึ้นอยู่กับสัญญาของกรมธรรม์)
 • การตรวจวินิจฉัยนอกเหนือจากการรักษา เช่น การฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพ
 • การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังกล่าว
※นอกเหนือจากรายการข้างต้น อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ประกันได้หากไม่ได้รับการอนุมัติหลังยืนยันกับบริษัทประกันภัย


การใช้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
เคาน์เตอร์ JMD จะให้ความช่วยเหลือท่านในการทำเอกสารต่าง ๆ สำหรับการใช้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
โปรดแจ้งแผนกต้อนรับของ JMD หากท่านต้องการใช้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลในต่างประเทศและประกันสังคมข้อมูลศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น JMD

ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น Japanese Medical Desk (JMD)

■ เวลาทำของการแผนกต้อนรับ JMD
จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 - 20:00
วันเสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
: 8:00 - 17:00
■ ช่องทางเฉพาะสำหรับ JMD

Mobile : +66-(0) 93-124-9496 (KITAMURA)
+66-(0) 63-197-5989 (BEER)
Fax : 037-218656
E-mail :


■LINE

:

JMD โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (จังหวัดปราจีนบุรี)
■ ติดต่อ
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
Japanese Medical Desk(JMD) Kasemrad Hospital Prachinburi
766 Moo 10 Tha Tum, Si maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

เวลาทำการของแผนกผู้ป่วยนอก   ทุกวัน
ผู้ป่วยนอกทั่วไป : 08.00-20.00
ผู้ป่วยนอก เวลากลางคืน : 20.00-08.00
  มีศูนย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล : +66-37-627-000


■ข้อมูลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
  • แผนกศัลยกรรม
  • ห้องผ่าตัด
  • ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • ทันตกรรม
  • แผนกอายุรกรรมโลหิตวิทยา
  • แผนกกุมารเวช
  • แผนกอายุรกรรมโรคไต
  • แผนกอายุรกรรม
  • ICU
  • ศูนย์เอกซเรย์และซีทีสแกน
  • ศูนย์กายภาพบำบัด
  • แผนกสูติ-นรีเวช
  • แผนกระบบทางเดินปัสสาวะ
  • แผนกศัลยกรรมกระดูก
  • ห้องปฏิบัติการทางคลินิก
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • แผนกคลอดบุตร
  • แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
  • แผนกหูคอจมูก
  • แผนกจักษุ


ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา Japanese Medical Desk (JMD)
■ เวลาทำของการแผนกต้อนรับ JMD
จันทร์ – ศุกร์ : 8:00 - 20:00
วันเสาร์ - อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
: 8:00 - 17:00


■ ช่องทางเฉพาะสำหรับ JMD
Mobile : +66(0)98-815-6696 ジャイ (ใจ)
+66(0)92-889-6448 プー (พู)
Fax : 0-3533-5555 Ext.878
E-mail :

■LINE

:
JMD โรงพยาบาลราชธานี
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) โรงพยาบาลราชธานี
Japanese Medical Desk (JMD) @Rajthanee Hospital
111 Moo 3, Khlong Suan Phlu Sub-district, Phra nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000

เวลาทำการของแผนกผู้ป่วยนอก   ทุกวัน
ผู้ป่วยนอกทั่วไป : 08.00-20.00
ผู้ป่วยนอก เวลากลางคืน : 20.00-08.00
  มีศูนย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อโรงพยาบาล : +66-35-335-555


■ ข้อมูลโรงพยาบาลราชธานี
  • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมอง
  • ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอายุรกรรมและเด็ก
  • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และรังสีวินิจฉัย
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคมะเร็งและเคมีบําบัด
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ
  • คลินิก ARI : คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
  • คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  • คลินิกจิตเวช
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย
  • ศูนย์ MRI
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์ไตเทียม
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางต่อมไร้ท่อ
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางระบบการหายใจ
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์กายภาพบำบัด
  • ห้องปฏิบัติการครบวงจร
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคเลือด
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคไต
  • คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง
  • คลินิกกุมารเวชกรรม
  • คลินิกสูติ-นรีเวช
  • คลินิกโสต ศอ นาสิก