POCKET-WIF-GDN-BLUE-DEC2020

บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ให้บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วันในประเทศไทย (กรุงเทพฯ) นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนในการยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
เพื่อให้ท่านดำเนินการยื่นคำร้องได้ด้วยความอุ่นใจแม้แต่ผู้ที่เพิ่งใช้บริการเป็นครั้งแรก

การรายงานตัว 90 วัน

ในกรณีคนต่างด้าวที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวหรือ Non-Immigrant Visa (รหัส B, O
และ ED) มิได้เดินทางออกประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกิน 90 วัน บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานที่พักอาศัยต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากไม่รายงานตัวทุก 90 วันจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
สำหรับปีแรกของการพำนัก การรายงานตัวครั้งแรกคือ 90 วันหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการพำนัก สำหรับการรายงานตัวตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป ต้องรายงานโดยคำนวณจากวันที่เดินทางเข้าประเทศไทยหรือการรายงานตัว 90 วันครั้งก่อนหน้า


วิธีรายงานตัว 90 วัน
① รายงานตัวที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง
② ทางไปรษณีย์
③ การรายงานผ่านระบบออนไลน์


คนต่างด้าวหรือตัวแทนสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้โดยตรงที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง ก่อน 15 วันหรือหลัง ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกำหนด 90 วัน (ต้องแจ้งต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นเรื่องขยายระยะเวลาพำนัก) หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service
ไม่แนะนำให้ดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์ในข้อ ②
การดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ในข้อ ③ ค่อนข้างใช้เวลานาน


บริษัทเราให้บริการรายงานตัวแทนทุก 90 วัน โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมRe-entry Permit/ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ

วีซ่า (ใบอนุญาตพำนัก) ที่ท่านถืออยู่จะหมดอายุเมื่อท่านเดินทางกลับประเทศชั่วคราวหรือเดินทางเพื่อธุรกิจ แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะอนุญาตก็ตาม หากท่านต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่เพิกถอนวีซ่าที่ถืออยู่ในปัจจุบัน ท่านต้องขอ Re-entry Permit ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ) มีหลายกรณีที่ลืมขอ Re-entry Permit เมื่อเดินทางเข้าประเทศ ท่านจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่มีวีซ่าและต้องเริ่มดำเนินการขอวีซ่าพำนัก (1 ปี) ใหม่อีกครั้งดังนั้นโปรดระมัดระวัง


วิธีขอ Re-entry Permit
① สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแบบ One Stop Service
② ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4)
 (สนามบินเชียงใหม่และภูเก็ตให้บริการช่วงกลางวันเท่านั้น)


ประเภทของ Re-entry Permit
Single : ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศครั้งเดียว
・ค่าธรรมเนียม  1,000 บาท

Multiple : ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามวีซ่า
・ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท


เอกสารสำคัญประกอบการยื่น
หนังสือเดินทางตัวจริง รูปถ่าย (4x6 cm) จำนวน 1 ใบ และแบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร


บริษัทเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการยื่นขอ Re-entry Permit โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม